Mixing Surroundings Feng zhu

Mixing Surroundings with Feng Zhu

Learn how to better mix surroundings elements to create good looking concept art with this video tutorial by Feng Zhu https://www.youtube.com/watch?v=foQqQliAaZ0 Mixing Surroundings Feng zhu Mixing...